ซ่อม ปรับปรุง และพัฒนา รถยนต์ที่ใช้ในกิจการพิเศษ (Recreational vehicle)