วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

ซ่อมและสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานทางทหารและระบบควบคุมอาวุธบนเครื่องบิน

ประกอบกิจการ สร้าง ซ่อมแซม อุปกรณ์เรดาร์ภาคพื้นดิน เรดาร์ติดตั้งบนเรือ เรดาร์ติดตั้งบนอากาศยาน วิทยุสื่อสาร ทุกชนิดที่ใช้ในกิจการทหาร และหน่วยราชการ