ซ่อมปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศ Airborne และ Ground Station.

 

ซ่อมปรับปรุงระบบ Data Processor และ Transmitter ของ Airport Surveillance Radar ที่สนามบินสุราษฎร์ธานี